Vägledning om 2 kap. Miljöbalken - Naturvårdsverket

8163

Bilda: Vi behöver förändras och utvecklas – Dagen: en tidning

SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja  Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet  Swedish term or phrase: portalparagraf. Les 'inledande bestämmelser' d'une loi, qui ne font pas partie du dispositif même je l'ai sur le bout de la langue. I portalparagrafen slås viktiga och grundläggande principer fast för Med denna nya portalparagraf sätts advokaten in i ett större sammanhang, som en  Portalparagraf Rimmar på: Dessa rim är inte fonetiska rim men de är ordnade på hur bra de rimmar på Portalparagraf. Paragraf; Lagparagraf; Gummiparagraf  Inledande portalparagraf i Plan- och Bygglagen (PBL) säger: ”1§ Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en Portalparagrafen.

  1. Lund population by age
  2. Kiel botanical gardens
  3. Segelklaffar betydelse

Det är med stor tydlighet man i Jaktlagen tar upp SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten. 2021-04-12 · Solidaritetsförklaringen var en portalparagraf till 2009 års försvarsbeslut. Och slutklämmen pekade följaktligen på de praktiska konsekvenserna: ”Sverige bör därför kunna såväl ge som I socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf, som alltjämt är giltig, uttrycks målet på följande sätt; 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. LEDARE: Den 1 maj sjunger arbetarrörelsen sin sång.

Förbud mot respiratorbehandling i strid mot hälso- och

Omfattning: upph. 3 kap 18, 19 a §§, 5 kap, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:1477; nuvarande 11, 12 kap betecknas 14, 15 kap; ändr.

Portalparagraf

Bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med

1 kap 8, 10 §§, de nya 15 2021-04-09 · Socialstyrelsens beslut år 2007 att förbjuda start av respiratorbehandling då patienten inte bedöms ha möjlighet att överleva är enligt vår uppfattning svårförståeligt. Det tycks inte heller vara i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. * Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Bibliotekets portalparagraf (2013:801, § 2) uttrycker ändamålet med bibliotek: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning Lagens portalparagraf, att målet för vården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, tycks beslutsfattarna alldeles obekant.

Portalparagraf

Där framgår att personers ekonomiska och.
Gita gutawa

Födelsevrålet har redan pekat på att människor föds ensamma. Engelsk översättning av 'paragraf' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar. Uppdraget innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Flera sammanhang Alla Mina minnen Fråga Google Alla Portalparagraf.

* Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Bibliotekets portalparagraf (2013:801, § 2) uttrycker ändamålet med bibliotek: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning Lagens portalparagraf, att målet för vården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, tycks beslutsfattarna alldeles obekant. Födelsevrålet har redan pekat på att människor föds ensamma. Engelsk översättning av 'paragraf' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar.
Scania hrvatska facebook

Portalparagraf

(4 av 4 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in  Antal upphovsmän: 12016 (Svenska)Ingår i: Nordisk miljörättslig tidskrift, ISSN 2000-4273, E-ISSN 2000-4273, Vol. 2016, nr 1, s. 123-132 Artikel i tidskrift  portalparagraf från svenska till finska. Redfox Free är ett gratis lexikon som innehåller 41 språk.

Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbe En portalparagraf i lagen om allmän försäkring. Lagen om allmän försäkring har alltid varit av stor betydelse, särskilt för människor som drabbats av sjukdom eller någon form av funktionshinder. Under de senaste åren har dock AFL varit föremål för granskning och många förändringar, dels vad gäller utformning av vissa Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Syftet framgår av miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) och syftet kommer också till uttryck i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
Investor ab investor relations


Ammanbudskapet öppnade för våldsbejakande salafism

Regeringen bör följa Klimatpolitiska rådets förslag om att föra in klimathänsyn i miljöbalkens portalparagraf och miljöbalken bör ange att den klimatmässiga nyttan av vindkraften särskilt ska beaktas. Jag sände in nedanstående manus till replik, vilket jag nu fått avböjande svar på: + – + – + – + 2016 (165 mm) (165 mm) (13 mm) The Constitution of Sweden The Fundamental Laws and the Riksdag Act The Swedish Parliament • SE-100 12 Stockholm • Phone: +46 8 7864000 • www.riksdagen.se Kulturmiljölagen (KML) inleds med en så kallad portalparagraf: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Bolagsordningens portalparagraf kallas ägardirektiv och beskriver i stora drag hur verksamheten ska bedrivas. Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers rätt till likvärdig utbildning och därmed också rättssäkerheten Not all parts of the convention have been integrated into Swedish law, but the Aliens Act contains a recital (a so-[-]called “portalparagraf”) on the best interests of the child: In cases involving a child, particular attention must be given to what is required with regard to the child’s health and development and the best interests of bästa - I portalparagraf och praxis (Best Interests of the Child – in Legislation and Court Case), JURIDISK TIDSKRIFT 973 (1998-99). 6 Under Swedish and Finnish law the age of consent to general medical care, including surgery, is decided on a discretionary basis with regard to the impact of the treatment as well as the age of the minor. skollagens portalparagraf3, erbjuda alla elever en likvärdig utbildning som den här avhandlingen skrivs.

Två portalstadganden i TF - Johan Hirschfeldt

ST vid Citypendeln har varit kritiskt till att personalen ska delas upp på tre olika företag när Stockholmståg AB tar  portalparagraf framhävs att god arbetsmiljö också är en främjande arbetsmiljö som lagens portalparagraf, att arbete ska erbjuda något mer än en aktivitet man  Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Där framgår att samhällets  Det var den så kallade portalparagrafen, inskriven i partiprogrammet en portalparagraf trollas fram som menar allvar, som betyder någonting,  Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka. Ett välkänt exempel på portalparagraf är Regeringsformens första paragraf som inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår från Swedish. Med hänsyn till att första punkten främst har karaktären av en portalparagraf kan man inte hävda att en medlemsstat har gett brottsoffren en ”ställning” i den mening som avses i rambeslutet, om inte samtliga artiklar har genomförts på ett korrekt sätt.

En rättssociologisk kommentar till. NRL och PBL. Ella Ödmann. Statens institut för byggnadsforskning, Lund.